Open Access Highly Accessed Research

Identification and characterization of novel amphioxus microRNAs by Solexa sequencing

Xi Chen, Qibin Li, Jin Wang, Xing Guo, Xiangrui Jiang, Zhiji Ren, Chunyue Weng, Guoxun Sun, Xiuqiang Wang, Yaping Liu, Lijia Ma, Jun-Yuan Chen, Jun Wang, Ke Zen, Junfeng Zhang* and Chen-Yu Zhang*

Genome Biology 2009, 10:R78  doi:10.1186/gb-2009-10-7-r78

Article Metrics

15110
Total accesses


10
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 184 accesses
  • Last 365 days: 1663 accesses
  • All time: 15110 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 10 citations