Email updates

Keep up to date with the latest news and content from Genome Biology and BioMed Central.

Open Access Highly Accessed Research

Identification and characterization of novel amphioxus microRNAs by Solexa sequencing

Xi Chen, Qibin Li, Jin Wang, Xing Guo, Xiangrui Jiang, Zhiji Ren, Chunyue Weng, Guoxun Sun, Xiuqiang Wang, Yaping Liu, Lijia Ma, Jun-Yuan Chen, Jun Wang, Ke Zen, Junfeng Zhang* and Chen-Yu Zhang*

Genome Biology 2009, 10:R78  doi:10.1186/gb-2009-10-7-r78

Accesses  

  • Last 30 days: 133 accesses
  • Last 365 days: 2290 accesses
  • All time: 13663 accesses

Cited by

BioMed Central: 9 citations