Email updates

Keep up to date with the latest news and content from Genome Biology and BioMed Central.

Open Access Highly Accessed Research

The draft genome of the carcinogenic human liver fluke Clonorchis sinensis

Xiaoyun Wang, Wenjun Chen, Yan Huang, Jiufeng Sun, Jingtao Men, Hailiang Liu, Fang Luo, Lei Guo, Xiaoli Lv, Chuanhuan Deng, Chenhui Zhou, Yongxiu Fan, Xuerong Li, Lisi Huang, Yue Hu, Chi Liang, Xuchu Hu, Jin Xu and Xinbing Yu*

Genome Biology 2011, 12:R107  doi:10.1186/gb-2011-12-10-r107

Accesses  

  • Last 30 days: 234 accesses
  • Last 365 days: 3714 accesses
  • All time: 11702 accesses