This article is part of a special issue on exome sequencing.

Open Access Highly Accessed Research

Comprehensive comparison of three commercial human whole-exome capture platforms

Asan*, Yu Xu, Hui Jiang, Chris Tyler-Smith, Yali Xue, Tao Jiang, Jiawei Wang, Mingzhi Wu, Xiao Liu, Geng Tian, Jun Wang, Jian Wang, Huangming Yang* and Xiuqing Zhang*

Genome Biology 2011, 12:R95  doi:10.1186/gb-2011-12-9-r95

Accesses  

  • Last 30 days: 264 accesses
  • Last 365 days: 3510 accesses
  • All time: 14934 accesses

Cited by

BioMed Central: 2 citations