Open Access Highly Accessed Research

Genome-wide analysis of plant nat-siRNAs reveals insights into their distribution, biogenesis and function

Xiaoming Zhang, Jing Xia, Yifan E Lii, Blanca E Barrera-Figueroa, Xuefeng Zhou, Shang Gao, Lu Lu, Dongdong Niu, Zheng Chen, Christy Leung, Timothy Wong, Huiming Zhang, Jianhua Guo, Yi Li, Renyi Liu, Wanqi Liang, Jian-Kang Zhu, Weixiong Zhang* and Hailing Jin*

Genome Biology 2012, 13:R20  doi:10.1186/gb-2012-13-3-r20

Accesses  

  • Last 30 days: 268 accesses
  • Last 365 days: 5719 accesses
  • All time: 13419 accesses

Cited by

BioMed Central: 4 citations