Download references

Open Access Highly Accessed

Conservation and divergence of transcriptomic and epigenomic variation in maize hybrids

Guangming He*, Beibei Chen, Xuncheng Wang, Xueyong Li, Jigang Li, Hang He, Mei Yang, Lu Lu, Yijun Qi, Xiping Wang and Xing Wang Deng*

Genome Biology 2013, 14:R57  doi:10.1186/gb-2013-14-6-r57

Include


Format