Open Access Highly Accessed Research

Genome sequencing of the high oil crop sesame provides insight into oil biosynthesis

Linhai Wang, Sheng Yu, Chaobo Tong, Yingzhong Zhao, Yan Liu, Chi Song, Yanxin Zhang, Xudong Zhang, Ying Wang, Wei Hua, Donghua Li, Dan Li, Fang Li, Jingyin Yu, Chunyan Xu, Xuelian Han, Shunmou Huang, Shuaishuai Tai, Junyi Wang, Xun Xu, Yingrui Li, Shengyi Liu*, Rajeev K Varshney*, Jun Wang* and Xiurong Zhang*

Genome Biology 2014, 15:R39  doi:10.1186/gb-2014-15-2-r39

Article Metrics

21344
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 967 accesses
  • Last 365 days: 13294 accesses
  • All time: 21344 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information